Šta je PIB?

Poreski identifikacioni broj (PIB) Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima u cilju identifikacije poreskih obveznika, i to na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», br. 80/02…62/06).

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka statusa poreskog obveznika.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

  1. akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
  2. akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;
  3. dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;
  4. nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;
  5. akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze (prijavljivanje kasnijih izmena podataka u prijavi, uz dostavljanje dokumentacije). Primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. Registracija poreskih obveznika vrši se kod Poreske uprave.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: