Šta je Hemijska veza?

Hemijska veza je privlačna sila između dva atoma nastala interakcijom njihovih perifernih elektrona. Sila je mnogo jača od energije toplotnog kretanja tako da su atomi trajno vezani obrazujući stabilnu grupu – molekul. Elektroni su istog naelektrisanja pa bi trebalo da se odbijaju, međutim, u elektronskim orbitalama sparivanje njihovih spinova stabilizuje elektronske parove i ukupan efekat je obrazovanje stabilne veze. Veza može nastati kao rezultat elektrostatičke sile privlačenja između suprotno naelektrisanih jona kao u jonskim vezama ili deljenjem elektrona kao u kovalentnim vezama. Snaga hemijskih veza znatno varira; postoje „jake veze“ ili „primarne veze“ kao što su kovalentne, jonske i metalne veze, i „slabe veze“ ili „sekundarne veze“ kao što su dipol-dipol interakcije, Londonova disperziona sila i vodonična veza.

Budući da se suprotni naboji privlače jednostavnom elektromagnetnom silom, negativno naelektrisani elektroni koji kruže oko jezgra i pozitivno naelektrisani protoni u jezgru privlače jedni druge. Elektron smešten između dva jezgra privući će oba, i jezgra će privući elektrone u ovom položaju. Ova privlačnost predstavlja hemijsku vezu. Zbog materijalno talasne prirode elektrona i njihove manje mase, oni moraju da zauzimaju mnogo veću količinu zapremine u poređenju sa jezgrima, a ova zapremina koju zauzimaju elektroni drži atomska jezgra u vezi na relativnoj udaljenosti, u odnosu na veličinu samih jezgara.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: