Šta je dijamant?

Dijamant je bezbojna, kristalna supstanca sa velikim indeksom prelamanja svetlosti. Tvrdoća i sposobnost dijamanta da prelama svetlost posledica su njegove strukture. 

Dijamant je alotropska modifikacija ugljenika. Ugljenikovi atomi u dijamantu zauzimaju tetraedarsku strukturu, svaki atom ugljenika ima 4 sigma veze. 

Dijamant je manje stabilan od grafita, ali je brzina konverzije iz dijamanta u grafit zanemarljiva pri standardnim uslovima. Dijamant je poznat kao materijal sa superlativnim fizičkim kvalitetima, većina kojih potiče od jakog kovalentnog vezivanja između njegovih atoma. Konkretno, dijamant ima višu tvrdoću i toplotnu provodnost od bilo kog materijala. 

Na Mosovoj skali tvrdoće zauzima najviše mesto sa tvrdoćom 10. On je najtvrđi mineral u prirodi. Ove osobine određuju glavnu industrijsku primenu dijamanta u alatima za sečenje, brušenje i poliranje drugih mekših materijala, i u naučnim aplikacijama u vidu dijamantskih noževa i dijamantskih nakovnih ćelija. 

Reč dijamant potiče iz drevne grčke reči ἀδάμας – adámas „nelomljiv“.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: