Šta je organska hemija?

Organska hemija je grana hemije koja se bavi proučavanjem strukture, svojstava, sastava, reakcija, i pripreme ugljeničnih jedinjenja. Ova jedinjenja uključuju ne samo ugljik, već i vodonik, kiseonik, azot, i druge elemente. organska hemija je ključna za razvoj farmaceutskih proizvoda, plastika, goriva, boja, i mnogih drugih materijala. Ova disciplina igra važnu ulogu u biokemiji, molekularnoj biologiji, i medicini. Proučava kompleksne molekule poput DNK i proteina. organska hemija je takođe temelj za sintezu novih materijala i otkriće novih lekova. Razumevanje organske hemije je ključno za mnoge industrije i naučna istraživanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: