Šta je Ekstrakcija?

Ekstrakcija je hemijski proces prevođenja komponenti smese rastvorenih ili suspendovanih u jednoj fazi u drugu, najčešće tečnu fazu. Ova separaciona tehnika se zasniva na različitoj rastvorljivosti komponenti smese u određenom rastvaraču ili rastvaračima.

Odnos rastvorljivosti neke supstance u dva rastvarača definiše se koeficijentom raspodele (particionim koeficijentom) za ta dva rastvarača. Što je ovaj broj veći, to je veća razlika u rastvorljivosti supstance u tim rastvaračima. Takoreći, ekstrakcija se najuspešnije izvodi upotrebom rastvarača kod kojih postoji velika razlika u rastvorljivosti supstance koju je potrebno ekstrahovati.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: