Šta je Paušal?

Paušalni iznos je jednokratna isplata novca, za razliku od niza isplata tokom vremena (kao što je anuitet).

Paušalno je termin latinskog porekla, sa značenjem: prosečno, otprilike, iznos koji se plaća na osnovu procene i prosečnog predračuna ili ceneći okolnosti ili na osnovu prethodnog perioda.

Paušalno oporezivanje je vid poreske obaveze koji se razrezuje na osnovu prihoda ostvarenih obavljanjem samostalne delatnosti, ali ne na osnovu realno ostvarenih prihoda, već na osnovu elemenata i kriterijuma propisanih odgovarajućim zakonom (Zakon o porezu na dohodak građana) i to: visine prosečne zarade po zaposlenom, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje visina paušalnog prihoda; mesta – lokacije poslovnog objekta poreduzetnika; opremljenosti radnje; broja zaposlenih i članova porodice, angažovanih u radu; tržišnih uslova u kojima se obavlja predmetna delatnost; površine lokala; starosti poreskog obveznika i njegove radna sposobnost; visine prihoda poreskog obveznika koji obavlja istu ili sličnu delatnost, pod uporedivim, tj. istim ili sličnim uslovima, kao i drugih okolnosti koje mogu uticati na ostvarivanje dobiti).

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: