Šta je Patologija?

Patologija (patološka anatomija) je nauka koja se bavi proučavanjem bolesti, odnosno promenama na stanicama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti. Naziv je izveden od dve starogrčke reči, πάθος – pathos što znači bol ili patnja te λόγος – logos što znači reč ili nauka. Makroskopska, mikroskopska i elektronskomikroskopska promatranja su važna u razumevanju patoloških procesa i promena koje nastaju tokom bolesti. Patologija se deli na op[tu i specijalnu patologiju.

Opšta patologija proučava reakcije organizma na oštećenja te daje sveobuhvatni pregled bolesti. 

Specijalna patologija se bavi proučavanjem organa i organskih sistema promenjenih bolešću ili nekim drugim štetnim činiocem.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: