Šta je Menica?

Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.

Svaku menicu karakterišu:

 • Pismenost
 • Formalnost
 • Inkorporiranost
 • Strogost
 • Samostalnost
 • Solidarnost

U savremenom prometu može da se pojavi više tipova menica :

 • blanko,
 • cirkulaciona,
 • domicilirana,
 • komisiona,
 • kreditna,
 • operativna…

Ipak razlikujemo dva osnovna tipa menica :

 1. trasirana
 2. sopstvena

Suštinska razlika između trasirane i sopstvene menice je u tome što kod sopstvene menice postoji izjava o neopozivoj isplati dok kod trasirane postoji naredba o neopozivoj isplati. Takođe, razlika između trasirane i sopstvene menice je i u tome što se kod sopstvene menice koju izdaje dužnik kao izdavalac, dužnik obavezuje da će sam platiti dug poveriocu u skladu sa propisima o menici, dok se kod trasirane menice radi o pravnom odnosu između triju osoba: 1. dužnika iz pravnog posla, npr. kupca iz prodajnog ugovora (trasant), 2. prodavca iz istog ugovora (poverioca – remitenta) i 3. lica koje se pridružuje dužniku sa izjavom da će on platiti dug dužnika poverioca (trasat).

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: