Šta je Kvark?

Kvark je elementarna čestica koja sačinjava protone, neutrone i sve ostale složene čestice Kvarkovi su čestice koje imaju spin 1/2 kao i sve ostale čestice materije ali imaju električni naboj od 1/3 e ili 2/3 e. Pored spina i naelektrisanja imaju i osobinu koja se zove boja i ona može imati 3 osnovne vrednosti.

Grade teže čestice tako što se povežu 3 kvarka – hadroni, nukleoni – u bezbojnu kombinaciju ili tako da se povežu 1 kvark i 1 antikvark iste boje čineći pri tome bezbojnu česticu. Kvarkovi su po fizičkim merilima izuzetno masivne čestice.

Postoji šest vrsta kvarkova: donji, gornji, čarobni, strani, vršni i dubinski. Zajedno sa još 6 vrsta leptona, čine 12 elementarnih čestica standardnog modela fizike.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: