Šta je Deskriptivna statistika?

Deskriptivna statistika je grana statistike koja se bavi sumiranjem i opisivanjem skupa podataka. Ovaj tip statistike koristi se za prikaz osnovnih karakteristika uzorka ili populacije kroz mere centralne tendencije (kao što su srednja vrednost, medijan, mod) i mere varijabilnosti (standardna devijacija, varijansa, opseg). Deskriptivna statistika omogućava jasan i sažet prikaz velikih količina podataka i koristi se u skoro svim oblastima za inicijalnu analizu podataka. Osim toga, deskriptivna statistika igra ključnu ulogu u interpretaciji rezultata istraživanja, omogućavajući bolje razumevanje i vizualizaciju podataka kroz grafikone, tabele i dijagrame.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: