Šta je Triglicerid?

Triglicerid (TG, triacilglicerol, TAG, triacilglicerid) je estar glicerola i tri masne kiseline. On je glavni sastojak masti (biljnih ulja i životinjskih masti).

Trigliceridi se formiraju kombinovanjem glicerola i tri molekula masnih kiselina. Molekul glicerola sadrži tri hidroksilne (HO-) grupe. Svaka masna kiselina ima karboksilnu grupu (COOH). U trigliceridima su hidroksilne grupe glicerola spojene sa karboksilnim grupama masnih kiselina estarskim vezama.

Dužina lanca masnih kiselina prirodnih triglicerida varira, ali većina sadrži 16, 18, ili 20 atoma ugljenika. Prirodne masne kiseline nađene u biljkama i životinjama se tipično sastoje od parnog broja atoma ugljenika, što je posledica njihovog biosintetičkog puta koji koristi dvoatomske gradivne blokove acetil CoA. Bakterije, međutim, imaju sposobnost sinteze neparnih i razgranatih masnih kiselina.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: