Šta je geostatistika?

Geostatistika je grana statistike koja se fokusira na analizu i modelovanje prostornih podataka. Ova disciplina ima široku primenu u različitim oblastima kao što su rudarstvo, geologija, hidrologija, ekologija i urbanizam. Geostatističke metode omogućavaju procenu i predviđanje vrednosti na geografskim lokacijama gde direktna merenja nisu dostupna. Jedan od ključnih koncepta u geostatistici je teorija regionalizovanih varijabli, […]

Šta je teorija igara?

Teorija igara je matematička disciplina koja se bavi proučavanjem strategijskih odluka u situacijama gde su ishodi zavisni od izbora više učesnika. U osnovi, ona pruža okvir za analizu i razumevanje interakcija između različitih aktera koji donose odluke, često sa suprotstavljenim interesima. Teorija igara se koristi u različitim oblastima kao što su ekonomija, politika, psihologija, vojna […]