Šta je Spektrofotometrija?

Spektrofotometrija je analitička metoda koja meri kako različiti talasni dužine svetlosti apsorbuju, emituju ili raspršuju molekuli u uzorku. Ova tehnika se široko koristi u hemiji, biohemiji, molekularnoj biologiji, i zaštiti životne sredine, za analizu raznih supstanci. Spektrofotometrija se koristi za određivanje koncentracije hemijskih supstanci u rastvoru merenjem intenziteta svetlosti pre i posle prolaska kroz uzorak. […]

Šta je Entropija?

Entropija je koncept iz termodinamike i statističke fizike koji opisuje stepen nereda ili nasumičnosti u sistemu. U termodinamičkom kontekstu, entropija je mera neupotrebljive energije u zatvorenom sistemu i ključna je za razumevanje drugog zakona termodinamike, koji kaže da se entropija univerzuma uvek povećava. U statističkoj fizici, entropija se koristi za kvantifikaciju neizvesnosti ili informacija koje […]

Šta je Tranzicija energetika?

Tranzicija energetika je proces promene u proizvodnji i potrošnji energije sa ciljem smanjenja uticaja na životnu sredinu. Poreklo ovog pojma seže u period rane svesti o negativnim efektima fosilnih goriva na okolinu i zdravlje ljudi. Tranzicija podrazumeva prelazak sa konvencionalnih izvora energije, kao što su ugalj, nafta i gas, na obnovljive izvore energije poput solarne, […]

Šta je Glaciologija?

Glaciologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem ledenjaka i ledenih pokrivača. Ova oblast istražuje formiranje, kretanje, fizikalna i hemijska svojstva leda, kao i njihov uticaj na globalnu klimu i ekosisteme. Glaciolozi proučavaju kako se ledenjaci odgovaraju na klimatske promene, njihovu ulogu u hidrološkom ciklusu, i uticaj na porast nivoa mora. Glaciologija je važna za […]

Šta je Fotovoltaik?

Fotovoltaik je tehnologija koja pretvara sunčevu svetlost direktno u električnu energiju koristeći fotonaponske ćelije. Ove ćelije se obično prave od poluvodičkih materijala, kao što je silicijum, koji generišu električnu struju kada su izloženi svetlosti. Fotovoltaični sistemi se koriste za napajanje svega, od malih kalkulatora do stambenih objekata i velikih solarnih farmi. Fotovoltaika ima ključnu ulogu […]

Šta je Spektroskopija?

Spektroskopija je naučna tehnika koja se bavi merenjem i analizom spektra svetlosti koju emituju ili apsorbuju materijali. Koristi se za identifikaciju hemijskih supstanci kroz analizu njihovih spektara. Spektroskopija ima široku primenu, uključujući hemiju, fiziku, astronomiju i biologiju. Metode spektroskopije omogućavaju detaljnu analizu sastava zvezda, planetarnih atmosfera i raznih materijala na Zemlji. Spektroskopija se takođe koristi […]

Šta je Fotonaponska Energija?

Fotonaponska Energija je oblik obnovljive energije koji koristi solarne panele za pretvaranje svetlosti sunca direktno u električnu energiju. Fotonaponski sistemi su sve popularniji kao izvor čiste energije jer ne proizvode emisije štetnih gasova i smanjuju zavisnost od fosilnih goriva. Fotonaponski sistemi se mogu integrisati u gradsku infrastrukturu, kao što su solarni krovovi i solarna fasadna […]

Šta je Kvantna Mehanika?

Kvantna Mehanika je grana fizike koja proučava i opisuje ponašanje materije i energije na atomskim i subatomskim nivoima. Ovaj naučni pristup omogućava razumevanje fenomena koji nisu objašnjivi klasičnom fizikom, kao što su preplitanje čestica, superpozicija stanja, i kvantna neodređenost. Kvantna mehanika je temelj za tehnologije poput poluprovodnika i kvantnih računara. Kvantna mehanika ima duboke filozofske […]

Šta je teorija haosa?

Teorija haosa je grana matematike i fizike koja se bavi proučavanjem dinamičkih sistema koji su veoma osetljivi na početne uslove, što dovodi do ponašanja koja se čine nasumičnim i nepredvidivim. Ova teorija pokazuje kako mali promene u početnim uslovima mogu imati velike i nepredvidive efekte na dugi rok, fenomen poznat kao “efekat leptira”. Teorija haosa […]

Šta je kvantna optika?

Kvantna optika je grana fizike koja se bavi proučavanjem svetlosti i njenih interakcija sa materijom na kvantnom nivou. Ova disciplina kombinuje principe kvantne mehanike sa klasičnom optikom, istražujući fenomene poput kvantne superpozicije, kvantne interferencije i kvantne entanglementa. Kvantna optika je ključna za razumevanje i razvoj naprednih tehnologija kao što su kvantni kompjuteri, kvantna komunikacija, kvantni […]

Šta je nanomaterijal?

Nanomaterijal je materijal čije su barem neke dimenzije u rasponu od 1 do 100 nanometara. U ovoj skali, materijali često ispoljavaju jedinstvena fizička, hemijska i biološka svojstva koja se razlikuju od svojstava istog materijala u većim dimenzijama. Ova svojstva čine nanomaterijale izuzetno korisnim u različitim primenama, uključujući medicinu, elektroniku, energetiku i materijale. Nanomaterijali mogu biti […]

Šta je elektrohidrodinamika?

Elektrohidrodinamika je grana fizike koja se bavi proučavanjem dinamike fluida pod uticajem električnih polja. Ovo interdisciplinarno područje kombinuje principe elektromagnetizma i hidrodinamike kako bi se razumele i manipulirale sile koje deluju na tečnosti u prisustvu električnih polja. Elektrohidrodinamika ima široku primenu u različitim industrijskim i tehnološkim sektorima, uključujući mikrofluidiku, hlađenje elektroničkih komponenti, pročišćavanje vazduha i […]