Šta je Propriocepcija?

Propriocepcija (ili kinestezija) je osećaj samokretanja i položaja tela. Ponekad se opisuje kao „šesto čulo“. Propriocepciju posreduju proprioceptori, mehanosenzorni neuroni koji se nalaze unutar mišića, tetiva i zglobova. Većina životinja poseduje više podtipova proprioceptora, koji detektuju različite kinematičke parametre, kao što su položaj zgloba, kretanje i opterećenje. Iako sve pokretne životinje poseduju proprioceptore, struktura čulnih organa može varirati među vrstama.

Proprioceptivni signali se prenose do centralnog nervnog sistema, gde su integrisani sa informacijama iz drugih senzornih sistema, kao što su vizuelni sistem i vestibularni sistem, kako bi se stvorila ukupna reprezentacija položaja tela, pokreta i ubrzanja. Kod mnogih životinja, senzorna povratna informacija od proprioceptora je neophodna za stabilizaciju držanja tela i koordinaciju pokreta tela.

Iako im nedostaju neuroni, oblik propriocepcije je takođe opisan kod nekih biljaka (kritosemenjača).

Osetljivost za statiku i dinamiku se deli na: kinestetičku osetljivost (osetljivost za pokret) i statičku osetljivost (za stav, položaj tela). Kinestetička osetljivost se deli na mišićnu, osetljivost zglobova i osetljivost kostiju.

Jedan od najrasprostranjenijih modela jeste povratna veza (eng. feed back), a kinestetička osetljivost se može shvatiti kao deo te veze u kojem se informacije o uspehu akcije vraćaju ka početnom elementu veze – mozgu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: