Šta je Duša?

Duša (grč. psihe lat. anima) pojam kojim prednaučno mišljenje daje supstanciju, odnosno svodi na posebno, od tela različito biće, sveukupnost životnih, a posebno psihičkih pojava. Sama reč duša etimološki je povezana sa „disanjem”, jednim od najočiglednijih znakova kod čoveka i životinja. 

Duša je entitet za koji se, u mnogim verskim i filozofskim tradicijama, pretpostavlja da postoji samo u živim bićima. Duša je ono što čini život, princip života, znak života, ono što se samo sobom pokreće. 

Postoje različita verovanja o postojanju duše, o njenom odnosu prema tvari, o tome da li se radi o jednoj sveopštoj duši ili ih ima više, o tome kako se duša odnosi prema telu i psihološkim procesima, o poreklu i sudbini ljudske duše, uključujući i njeno prethodno postojanje i besmrtnost. 

Neke tradicije ne prave razlikovanje između ljudske duše i duha, pa se ta dva termina često koriste kao sinonimi.

Razumevanje duše kao vitalnnog principa („entelehije tela”) nastalo je u antičkoj filozofiji (Aristotel), i još uvek pretpostavlja različite vitalističke pretpostavke u biologiji, a u mnogim religijama, njen nezavisni, skoro materijalni bitak, označava samu suštinu religiozne misli i takođe je uticao na formiranje različitih idealističkih shvatanja i kretanja u filozifiji.

Duša je u mnogim religioznim, filozofskim i mitološkim tradicijama, bestelesna esencija živog bića. Duša ili psiha (starogrčki jezik: ψυχή psūkhḗ, od ψύχειν psū́khein, „disati”) su mentalne sposobnosti živog bića: razum, karakteri, osećaji, svest, sećanja, percepcije, razmišljanja itd. U zavisnosti od filozofskog sistema, duša može biti ili smrtna ili besmrtna. 

Druge religije (ore svega hinduizam i đainizam) smatraju da su sva živa bića, od najmanjih bakterija do najvećih sisara, duše same po sebi (atman, điva) i da imaju svoje fizičke reprezentacije (telo) u svetu. 

Neki smatraju da čak i nebiološki entiteti (kao što su reke i planine) poseduju duše. Ovo verovanje se zove animizam. Grčki filozofi, kao što su Sokrat, Platon, i Aristotel, smatrali su da duša (ψυχή psūchê) mora imati logičku sposobnost, ispoljavanje koje je najbožanskije od ljudskih akcija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: