Pojmovi

Pojmovi

Faksimil je tačna kopija ili reprodukcija originalnog dokumenta, rukopisa, crteža ili drugog artefakta. Cilj faksimila je da verno prikaže…
Esencija je osnovna, bitna suština ili priroda nečega što definiše njegove osnovne karakteristike i identitet. U filozofiji, esencija označava…
Doktrina je skup principa, verovanja ili učenja koja se prihvataju kao osnovna istina unutar određene discipline, organizacije, religije ili…
Delegacija je grupa predstavnika koji su ovlašćeni da zastupaju određenu organizaciju, državu ili entitet u pregovorima, sastancima ili događajima….
Dekan je visoki akademski zvaničnik u univerzitetskoj hijerarhiji, odgovoran za vođenje fakulteta ili škole unutar univerziteta. Dekan ima administrativne,…
Dekada je vremenski period od deset godina. Uobičajeno se koristi za označavanje specifičnih perioda u istoriji, kulturi, nauci ili…
Deficit je stanje u kojem rashodi premašuju prihode, što rezultira negativnim saldom. U ekonomskom kontekstu, budžetski deficit označava situaciju…
Citat je direktno preuzimanje ili parafraziranje reči, rečenica ili odlomaka iz nekog drugog izvora, obično sa navođenjem autora ili…