Karijera

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što…
Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja…
Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku…
DevOps je skup praksi koji kombinuje razvoj softvera (engl. Software development – Dev) i informatičke operacije (engl. IT operations…
Poreski identifikacioni broj (PIB) Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima u cilju identifikacije poreskih obveznika, i…
Forex predstavlja devizno/valutno tržište. Sama reč forex je kovanica od dve engleske reči: foreign (strano) i exchange (menjanje, menjati),…