Mi smo najveća I najšarenija baza podataka koja će upotpuniti vase znanje!

Karijera

Biofizika se bavi fizičkim aspektima funkcionisanja živih sistema. Biofizika je interdisciplinarna nauka koja proučava biološke sisteme i pojave koristeći…
Antropocen je neformalni geološki termin koji se koristi za opisivanje trenutne ere u istoriji Zemlje, koju karakteriše dominantan uticaj…

Šta je ciklotron?

Ciklotron je vrsta čestičnog ubrzivača koji koristi kombinaciju električnog polja i magnetskog polja za ubrzavanje nabijenih čestica, poput protona ili iona, na visoke energije. Izumeo ga je Ernest Lawrence 1930-ih godina, i od tada je ciklotron postao ključan alat u

Miokarditis je upalna bolest mišićnog sloja srca, miokarda, koja se klinički može manifestirati različitim sindromima. Patološki nalaz je infiltrat…
Ovulacija je deo normalnog menstruacionog ciklusa. Za vreme ovulacije dolazi do puštanja zrele jajne ćelije iz jajnika prema jajovodu…
Memorandum je pisani dokument koji se koristi za komunikaciju, beleženje ili prenošenje informacija unutar organizacije ili između različitih entiteta….
Lobiranje je aktivnost kojom pojedinci, organizacije ili grupe pokušavaju da utiču na donošenje zakona, politika ili odluka državnih institucija….
Hromozom je struktura u ćelijskom jezgru koja sadrži genetički materijal organizma, odnosno DNK. Hromozomi su sastavljeni od hromatina, koji…